Prodej pozemku pro stavbu domku pohodného v roce 1794.

     Pohodní (rasové, drnomistři) byli vždy zvláštní skupinou lidí. Říkalo se, že byli úhonní, na rozdíl od bezúhonných lidí. Abychom jim nekřivdili, tak je potřeba připomenout, že ve stejné době byli úhonní také tkalci, ovčáci a co je překvapující i mlynáři. Pohodní vesměs nebyli poddanými vrchnosti, většinou byli svobodníci, nebo jako v případě veselíčského Jana Krasla činžovníci. Činžovníci nebyli poddaní, ale za to, že jim vrchnost povolila žít na panství, tak měli k panství určité povinnosti. Jan Krasl musel robotovat. Řemeslo se v těchto rodinách dědilo a bylo téměř pravidlem, že pohodný si bral za manželku dceru jiného pohodného. 
      Ve Veselíčku byl podle Jozefského katastru, tedy v roce 1785,  na samotě U Háje Jiřík Krasl. Již okolo roku 1790 v tomto domě označeném č. 21 bydlely dvě rodiny. Josef Hamr(-le) a Jan Krasl. A právě Jan Krasl se rozhodl v roce 1794 osamostatnit a postavit svůj dům. V soupise z roku 1820 bydlí v domě č. 33 (což je původní č. 21) Josef Hamerle a v domě č. 34 Magdalena Graslová vdova. Ve smlouvách, matrikách a ostatních dokumentech jsou často jména především negramotných účastníků různě překrucována. Graslová je jistě původní Kraslová.
      V soupise pohodných v Čechách je uváděno, že ve Veselíčku byl pohodným do roku 1773 Bartoloměj Grázl.  V letech 1773 až 1782 byl pohodným Jan Jiří Grázl (Krasl), který měl za manželku Kateřinu Hemrovou. Jan Josef Hemmer byl pohodným ve Veselíčku  letech 1789 – 1805. V letech 1796 až 1804 byl pohodným ve Veselíčku také Jan Jiří Šlehuber.
Dne 18. února 1825 nastoupil na chalupu č. p. 34 nový hospodář Jan Krasl.

      V dominikální gruntovní knize Velkostatku Veselíčko je v roce 1794 zapsána následující smlouva:    

Contra[ct] über Untersch[iedliche] obrigk[eitliche] Wohngebäude und Haüsern

Contract Jana Krasla pohodného

Dnes níže stojícího dne a roku s povolením milostivé vrchnosti stala se mezi veselíčkého ouřadem z jedné a Janem Kraslem jeho profesí pohodným ze strany druhé následující smlouva.

1. Prodává veseličký ouřad s povolením milostivé vrchnosti jemu Jan Kraslovi kus panské půdy v Háju nazvané pod 150 sáhu míry, tak jak mezníky ohraženo jest, za 12 fr. [zlatých] pravím dvanácte zlatých Rejn[ských], které on Jan Krasl ty peníze ihned složil a zaplatil a se tuto na ně kvituje, a se jemu na tu zakoupenou půdu jednu světnici, kuchyni, komoru a chlív na dva kusy vystavěti povoluje a ostatně co potom vystavění půdy pozůstává na zahrádečku, dvoreček takové ohratiti se jemu nezbraňuje.

2. Taky se jemu povoluje jedna kráva k jeho obživení, též časem letním jeden kus kůň držeti povoluje, však pokudž jak s pastvou, neb snad žetí trávy na panský půdě dostižen by byl, při každým dostihnutí 2 ss. [kopy grošů] složení peněz na kancelář přidržen a trestán býti má.

3. Neméně se jemu povoluje, když on na cizím panství nějakou mrchu dostati neb koupiti může, by on k svému živobytí podle jeho profesi řemínky dělati a zase na cizo-panství, ne však na zdejším panství roznášel, prodávati mohl.

4. Kdyby ale on se opovážil na zdejším panství v jednej neb druhej vesnici nějakou mrchu vzíti neb koupiti neb řemínky a co jiného takového od řemenů jim

[fol. 89v]

příslušno roznášeti a zdejšímu pohodnému, kterej pohodnici zakoupenou má, zkrácení dělati, nejenom to, v čem by dopadnutý byl, jemu pryč vzato, nóbrž s se 6 ss. [kopami] složení peněz na kanceláři přidržen a trestán býti má.

5. Prasata, kachny a husy se jemu držeti zapovídá, z příčiny, poněvadž císařské krajské patenty nedovolují, za druhé pro uvarovaní škod v panských polích an sice, pokudž v jednom neb druhém dostižen bude, přísně dle uznání kanceláře trestán býti má.

6. Kdyby on Jan Krasl po víckrát v jednom neb druhém zapovězeném dopadnutý byl, a předci přes zápověď jedno neb druhé provozoval, tak sobě Milostivá Vrchnost  tu moc a právo zanechává pro uvarování delších mrzutostí jemu Janu Kraslovi tu chalupu právně prošacovati a jinému,  kterej z té profesi nejni, prodati.

7. Bude Milostivé vrchnosti z té chalupy 13 dní tenkrát, kdy se jemu nařídí, pilně s pěší prací konati, aneb pokudž se s Milostivou Vrchností dorozumí, za takovou platiti, však ten plat nic dýleji trvati nemá nežli tři léta, kterej od 1. Januarii [1]793 svůj začátek vzal, po vyjíti ale toho času, poněvadž on žádný robotný člověk, nóbrž činžovník jest, tím spíše každoročně těch 13 dní s pěší prací konati jest zavázán. Kdyby ale jeden neb druhej den, kdy se jemu nařídí, nekonal, takovej Milostivé Vrchnosti po 30 kr. zaplatiti povinen jest.

8. Mimo toho bude každý rok do panského důchodu jménem činže jeden zlatej – kr. [0 krejcarů] – d. [0 denárů] 1 fr. [zlatý] – kr. – d. neméně všechny na něj pod jakýmkoliv  jménem by byly císařské královské daně platiti a vybejvati povinen.

9. Kdyby v panským lese kde postižen byl, nejenom k peněžitému škod dosazení přidržen, nóbrž za každo dopadnutí mimo peněz 3 ss. [kopy grošů] složený do chudé kasy peněz  a 3 dnům alespoň pěší práce konati za přestoupení přidržen bejti má.

10. Jak Milostivou vrchnost tak kancelář a svého představeného ve vší počestnosti míti, všechnu poslušnost prokazovati a žadné křiky neb rozbroje ani sám osobně neb od jeho ženy nečiniti se nařizuje a zapovídá.

11. Mimo toho všeho, poněvadž Milostivé Vrchnosti nikdá vůle nebyla jemu Janu Kraslovi povolení dáti, by jemu kus panské půdy za tak špatný a malý peníze prodán a on Jan Krasl by se zdeť na panskej půdě při lese usaditi mohl, nóbrž to povolení od předešlého ouředlníka bez Vrchnostenského vědomí dané bylo. Aby tehdáž on Jan Krasl, když již chalupu vystavěl, skrze odsaď pryč odbytí a chalupy zrušení do škody a chudoby nepadl, tak Milostivá vrchnost se milostivě na přednešení nynějšího ouředlníka pohnuti ráčila, že jemu Jan Kraslovi jeho obydlí ponechala a jej se zdeť osaditi povolila, však s tou vejminkou, že on bude, co seny a otavy dělá, též ve žních, když se jemu nařídí, s koněm vrchnosti prací, kdyby koně neměl, na vrstvu [?] jíti a pomocti povinen.

12. Ostatně, poněvadž jeho chalupa postraní jest, pročež se mu zapovídá cizí a podezřelé lidi bez vědomí kanceláře u sebe předržovati, an sice, pokudž v takovém překročení by dopadnutej byl, bez všechný další vejmluvy on Jan Krasl z chalupy pryč zahnán a přísně trestán bejti má. Pro lepší jistotu téhož přítomný kontrakt od obojí strany též s dožádanými svědků však  bez uškození jejich podepsán. Jenž se stalo na kanceláři veseličkém den 18. Januarii [1]794.

 

 

+++           Jan Krasl                             L. S.                  Josef Täubl
pohodný hospodář                                                            správce

+++           Anton Šerhant                                +++     Frantz Černý      
rychtář Křižanovský                                                    končel Bilinský

Gegenwärtige Häuslers Verschreibung würd Obrigk[eitlicher] Seits in allen voranstehenden Punkten begnehmiget. Sig. Prag den 9. Februarii a[nno] [1]794.

                                                                 Von Bretfeld m[anu] p[rop]ria

Geschlossen Ortsgericht Weseličko den 2. Juni [1]850.

Vysvětlení méně obvyklých výrazů
fol. = folio
zlatý rejnský = zlatý rýnský
L. S. = Locus Sigilli = Místo pečetě (u opisů se tak označuje místo, kde byla na originální písemnosti přitištěna pečeť)
manu propria = vlastní rukou

 ZPĚT


Oblíbené odkazy