1837 – stavební povolení

             V třeboňském archivu je uložena kniha "RUSTIKAL  Grundbuch des im Taborer Kreise liegenden Guts Weseliczko vom Jahre 1793" (Rustikální pozemková kniha v táborském kraji ležícího statku Veselíčko od roku 1793). Převahu v této knize mají zápisy o stavbě domků poddaných, nebo jejich převodu na nové majitele. Najdeme zde i svatební smlouvy, popř. zápisy dluhů aj. Jsou zde zápisy pro všechny vesnice panství, tedy Veselíčka, Biliny, Křižanova a Zběšiček.

            Ze zápisů v této knize pro vesnici Veselíčko vyvstává jedna otázka, na kterou zatím nemáme odpověď. V knize je v roce 1837 zapsáno celkem šestnáct "stavebních povolení" z roku 1836 s tím, že tyto domky byly také postaveny. To si snad ani dnes neumíme představit, že by se najednou stavělo ve Veselíčku 16 domů. Druhou možností je, že domky byly postaveny v průběhu předchozích let a majitel panství František Josef Bretfeld jen dával věci do pořádku. Mohl už vědět, že se chystá na jeho majetek kuratela a ta byla také 23. února 1838 vyhlášena.           

Domky, které jsou v knize v roce 1837 zapsané jako nově postavené:

Folio[1]        číslo popisné      jméno

350                   71               Josef Vejdovec – hospoda
352                     ?               Jan Šerhant
354                   66               Jan Štědronský
355                   46               Vojtěch Hanták
357                   67               Jan Ševčík
358                   23               František Šerhant
359                     ?               Jakub Šerhant
360                   69               Josef Martinec
361                   19               Vojtěch Krejčí
362                   24               Josef Novák
363                   68               Mates Buchtele
364                   65               František Novák
366                   60               Jan Kolář
368                     ?               Jan Brom
370                     ?               Jan Sherhant
371                     6               Jan Stejskal

            Z těchto zápisů lze usuzovat, že v roce 1837 již stála hospoda číslo popisné 71, zvaná panská, hodně později, po roce 1927, zvaná "U Táborů". Stále se jen dohadujeme kdy byla postavena budova synagogy č. p. 61. Podle přidělovaných čísel popisných se můžeme domnívat, že zde rovněž v roce 1837 byla. 

           Zápisy na všechny domky jsou téměř stejné a tak jeden z nich na ukázku:

Zápis

pro Jana Štedronskýho na domek pod No Cons: 66 ležící ve vsi Veselíčko.

Na přednesenou žádost u milostivé Vrchnosti statku Veselíčko pana Františka Josefa Barona Bretfelda Chlumčanského z Cronenburgu se Janu Štědronskému dovolení dalo od milostivé Vrchnosti, sobě domek, na kterey místo na dominikálním gruntu pod No Top: 116 ležícím, obnáší 7 sáhů[2] dýlky a 3 sáhy šířky, se 7 sáhů dlouhým a 2 sáhy širokým dvorem vykázalo vystaviti, který on také vystavil, a v ceně od 180fr[3] (jedno sto osmdesát zlatých) na stříbře jest se vynachází; tedy Janu Štědronskýmu skrze tento zápis do vlastnosti se připisuje, a přiřkne proti  následujícíma  vejminkama, že on  povinen bude:

1. Za odstoupení tohoto místa do vrchnostenského důchodu 10 fr. (deset zlatých na stříbře) ve dvouch lhůtách 5 fr. při doručení toho zápisu a 5fr. v půllétě  na to zaplatiti.

2. Ročně do vrchnostenskýho důchodu dva zlatý dvacet čtyři krejcary ve stříbře a sice při svatym Havle 1 fr 12 kr  Con: M: a při svatym Jiří  1 fr 12 kr Con: M: zapraviti.

3. Všecky na tento domek vypadajní císařský kralovský platy a všechny jiné, jakékoliv jména mající a budoucně a  budoucně mít mohoucí povinostě řádně odvádět a konat.

4. Bude držitel toho domku povinován ročně a to sydce, od svatýho Jana Křtitele do svatýho Václava, to jest skrze 13 neděl každý tejden jeden den 13 dní (třinácte dní) roboty bez odměny, a tak jak robotní patent  od 13ho srpna 1775 přikazuje      schopnou osobu, tam kde jemu nařídí vykonávat.

5. S dobytkem a drůbeží na vrchnostenských polích a loukách škodu činiti pod zapovědí drůbež a dobytek držeti se vyhrazuje.

6. Vyměnění držitele tohoto domku bude nastupující držitel povinován zcela částky  ceny tohoto domku od každýho zlatýho 3 kr (tři krejcary) v měně Laudemium[4] do vrchnostenskýho důchodu zaplatit; vyměřujou se dědicové tak nazvaní descendenti[5] který jenom 1½ (jeden a půl krejcaru) ze zlatýho od celý ceny toho domku do vrchnostenského důchodu k zapravení povinováni budou.

7. Dle všeobecnýho zemskýho zákonu se chovati, žádný k obecnímu prospěchu škodlivý lid přechovávati, a neb škodlivých spolků přidržeti.

8. Sobě milostivá vrchnost právo přednakaupectví vyhrazuje.

9. Bez dovolení milostivou vrchností držitel tento domek jinému odprodati nemohou, pročež vždycky sobě dovolení od milostivé vrchnosti v času prodeje sobě zaopatřiti povinen bude.

10. Kdyby hospodář skrze oheň a neb jakékoliv spůsob do neštěstí přišel, milostivá vrchnost zavázaná není, jemu nějakou náhradu učiniti.

11. Ostatně kdyby hospodář neb držitel tohoto domku jenom jednu z těch jmenovaných záminkůch, tak jak vejslovně znějí, neschoval [nedodržel], sobě milostivá vrchnost to právo vyhrazuje cenu tohoto domku od spravedlivých  a důstojných šacířů odhadat nechali a držiteli zplatit.

A konečně:

12. Ján Štědronský povinován bude tento zápis ku knihovnímu vtělení zavésti.

K potvrzení přítomného zápisu nejenom milostivé vrchnosti statku Veselíčko od veselíčského ouřadu z jedné - nýbrž také od Jana Štědronského a od dožadovaných vedle stojících svědkůch, tento zápis podepsán a potvrzen byl.

Anny se stalo na kanceláři statku Veselíčko dne 27. září 1836
Anton Theym Amts…..
Johann Štědronský
Wojtěch Hanták dožádaný svědek
Joseph Wejdovec dožádaný svědek


[1]  list – v těchto knihách se číslovaly listy a ne strany
[2]  1 sáh = 1,896 484 m

[3]  florenus - zlatý
[4]  Laudemium,
(z lat. laus, přivolení, svolení) nazýval se v římském právu poplatek dávaný vlastníkovi při zcizení emfyteutního statku (v. Emfyteusis). V německém právu nazývala se tak podobná dávka (něm. Lehngeld, Lehnware, Handlohn) odváděná lennímu pánu od vasalla za obdržení neb obnovení investitury.
 emfyteusis -  přidělení do zvláštního dědičného pachtu (nájmu)
[5]  Descendenti (lat. descendentes),
potomci, příbuzní v pokolení sestupujícím,

IS (normální)

1837 Štědronský (normální)

ZPĚT


Oblíbené odkazy