1842 – popis panství

V roce 1842 vydal Johann Gotfried Sommer v několika sešitech statisticko topografický popis království českého. Panství Veselíčko je v té době popisováno následovně (zkráceno):

     Panství patřilo v polovině minulého století rytíři Antonínu Chlumčanskému z Přestavlk a Chlumčan. Panství od něho vyženil svobodný pán Josef Bretfeld z Kronenburgu, opatrovník koruny panského stavu a kancléř arcibiskupské konzistoře. Po jeho smrti patřilo panství jeho synu Františku Josefu svobodnému pánu Bretfeld  - Chlumčanskému na Kronenburgu. Po smrti posledního majitele jsou majiteli jeho pozůstalí dědicové.

        Použitelná plocha je podle kat. rozčleněna na:

                                             dominikální              rustikální              celkem

                                             jiter       sáhů         jiter    sáhů         jiter       sáhů
obdělávaná pole                365         979       1037      389       1402       1368
rybníky                                   59       1251           11    1056           71         707
neobdělávaná pole                --             --             6    1526             6       1526
louky                                      63         483         141    1526         205         409
zahrady                                    4       1511           19    1183           24       1094
pastviny                                 25       1338         182      987         208         725
lesy                                      168         811         115      418         283       1229                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem                               687       1573       1515      685       2203         658

(1 jitro = 1600 sáhů = 5756 metru čtverečního)

      Poloha panství je poněkud vysoká, území je kopcovité s ne příliš vysokými kopci. Skály jsou východně od Veselíčka rula a západně žula. Ze severu teče od panství Milevsko malý Mlýnský potok, teče pak k Bernarticům, kde mu říkají Borovanský. Vedle dvou velkých rybníků, Veselského ve Veselíčku a Prachovského je nedaleko severně od vesnice dalších 6 menších rybníků. Všechny tyto rybníky jsou osazeny kapry a štikami.
      Počet obyvatel je 1338. V tomto počtu je i 34 židovských rodin. Převládající řečí je čeština.
      Obyvatelstvo se živí převážně zemědělstvím. Vedle toho se zde provozují venkovské živnosti. 
      Půda je těžce hlinitá (jílovitá), z části kamenitá, dostatečně úrodná. Pěstují se zde všechny druhy obilí, také ozimá pšenice, vynikající a chutný hrách, brambory, krmivové rostliny a trochu lnu pro vlastní potřebu. Ovocné stromy jsou převážně v zahradách. 

             Stav dobytka 30.dubna 1837:

                                 u vrchnosti                             u poddaných                   celkem

 koně                                 6                                             42                                    48
                                    (staří)                          (35 starých a 7 hříbat)                       

 hovězí dobytek              77                                           421                                498
                       (2 býci chovní, 36 krav        (2 býci chovní, 1 mladý St.
                      29 telat, 10 volů tažných)              213 krav, 71 telat
                                                                           6 býků krmených,
                                                                  98 tažných volů, 30 mladé D.)
ovce                               803                                          536                                1336
                        (629 staré, 174 jehňat)           (458 starých, 78 jehňat)

vepřový dobytek            --                                            192                                 192

kozy                                 --                                              5                                        5

 

      Vrchnost provozuje dva statky ve své režii, ve Veselíčku a v Malých Zběšicích, na obou místech jsou i ovčíny.

      Živnostníci jsou 2 pekaři, 3 šenkýři, 1 sládek, 1 vinopalník, 1 řezník, 1 koželuh, 1 hostinský, 1 sklenář, 1 krupař, 2 mlynáři, 3 kováři, 1 krejčí, 2 obuvníci, 3 truhláři, 2 hrnčíři a 1 pohodný. Mimoto jsou na panství 3 obchody se smíšeným zbožím, 7 hokynářů, 9 podomních obchodníků a 3 svobodní obchodníci, většinou židé.

      Ve Veselíčku je jedna porodní bába.

Do Veselíčka patří:

      Veselíčko, vesnice se 67 domy, 549 obyvatel, mezi nimi 16 židovských rodin. Veselíčko je sídlem panství a má 1 vrchnostenský zámek s vestavěným kostelem sv. Anny s vrchnostenskou patronací. Zde je exponován Bernartickým farářem kooperátor a je zde 1 škola nedaleko vrchnostenského statku, 1 ovčín, 1 pivovar (na 10 sudů), 1 vinopalna (sammt Viehmast-Stalllung stáj pro dobytek), 1 draslovna (Potaschensteberei), 1 hospoda a 1 mlýn; mimo leží a) vrchnostenská hájovna v Soudném; b) pohodnice v Hájích a jedna chalupa; na Prachově jsou 3 chalupy a 1 mlýn.

      Bilina, vesnice s 18 domy, 158 obyvateli, mezi nimi 1 židovská rodina.

      Křižanov, vesnice s 29 domy, s 202 obyvateli, mezi nimi 2 židovské rodiny; má 1 hospodu.

      Malé Zběšice, nebo také Zběšičky, vesnice se 47 domy a 352 obyvateli, mezi nimi 10 židovských domů a 15 židovských rodin. Z této vesnice 9 čísel, z toho 6 židovských domů tvoří svobodnické statky Zběšičky, patří k druhé části vesnice.

      Svatkovice, statek, ovčín a myslivna, které koupil František Josef Bretfeld.

 ZPĚT


Oblíbené odkazy