Dopis z roku 1868 ke stavu starého hřbitova .

Starý veselíčský hřbitov býval a doposud vlastně je při cestě z Veselíčka směrem na Jestřebice. Kdy byl tento hřbitov založen zatím nevíme. Jisté je, že tu byl již za Bretfeldů. V letech 1777-78 řádil v Čechách hladomor. Na hřbitově „U svaté Rozárky“ mezi Bernarticemi a Borovanami bylo prý v té době pohřbeno na 700 lidí. Ve stejné době byl založen také hřbitov v Branicích u kapličky. Je otázkou, zda tento hladomor a velké množství zemřelých nebyl pohnutkou pro založení našeho starého hřbitova. V Josefském katastru z roku 1785 ale tento starý hřbitov není evidován a je uveden teprve ve stabilním katastru z roku 1828. Tak je nejpravděpodobnější, že byl založen až v souvislosti s rozšířením zámecké kaple a jejím zpřístupněním prostým věřícím v roce 1801. V témže roce byl pro ulehčení starosti o duše pro k faře Bernartice příslušejících 5 vesnic Veselíčko, Bilina, Křižanov, Branice a Stehlovice ustaven v Bernarticích kooperátor a od roku 1803 ten samý sídlil přímo ve Veselíčku. Od roku 1804 jsou ve Veselíčku vedeny matriky narozených a oddaných, od roku 1806 i matriky zemřelých. V té době se tedy ve Veselíčku oddávalo, křtilo a jistě od roku 1806 i pohřbívalo.

Přestože byl v roce 1882 založen ve Veselíčku hřbitov nový, na starém hřbitově se pochovávalo nadále. Ještě dnes je možné na něm nalézt náhrobní kámen z roku 1907.

Z následujícího dopisu, který odeslali dne 29. března 1868 zástupci obcí přifařených k Veselíčku, na okresní úřad do Milevska, je zřejmé, že hřbitov svému účelu nevyhovoval. Dopis nepodepsali zástupci Veselíčka. Byl důvodem strach z Fojtského úřadu,  nebo byl jiný důvod proč dopis nepodepsali?

 

Slavný c.k. okresní úřade!

      Veškeré obce k chrámu Páně Veseličskému přifařené, žádají, jak známo, již přes 12 roků o vystavení nového hřbitova ve Veselíčku; týž, jelikož tomu hned tenkráte nevyhnutelná potřeba kázala, byl od vyšších míst povolen stavěti, a již i také dražba vykonána byla; avšak, bohužel, až posud v ničem se nezačalo, aby vystavěn býti mohl.

      Poněvadž tomu cit lidský již déle ubrániti nemůže, abychom toto hanebné a všeho citu prázdné pochování mrtvol našich milých přátel a příbuzných najevo nedali, uvádíme zde v krátkosti, že mrtvoly našich mrtvých se nepochovávají, nýbrž do kaliště se hážou a tam topí; neboť se stalo v posledním čase při pěti pohřbech po sobě, že hrobař, vykopav hrob v ten den před pohřbem, do rána vrchovatě vody plný a sesutýho vždy měl, a to z té příčiny, poněvadž na hřbitově místa se nenalézá, a hrobař musí vždy vedle samého, již staršího hrobu, nový dělati; starší hrob se pak protrhne a ta voda, která v něm vězí, vhrkne do nového a proto hrobař opět kolik hodin práce má s vyléváním vody, což však postačiti s to není; neboť nežli duchovní obřady své u hrobu nad mrtvolou vykoná, hrob opět v kaliště se obrátí a v tom se člověk, ten nejznamenitější tvor Boží, jako v blátě pochová.

      Proto povstává při pohřbech náramné reptání skrze to a laje se tomu, kdo s tím vinen jest; ba i cizí osadníci, kteří zde na pohřbech bývají, trnou nad spoustou tou a diví se , jak to beze změny necháno býti může.

      Tím, že není až posud nový hřbitov vystaven, žádný jiný vinen není, než Vogtai (Fojtovské) komisařství ve Veselíčku. To jako škodí nám, tak škodí i náboženskému ústavu, co patronu zdejšímu, neboť tato výloha 821 zl. na opravu zdejšího kostela, nikdy by nebyla musela býti, kdyby se byla oprava před 5 lety která na 200 zl. odhadnuta byla, vykonala.

      Z těchto a mnoha jiných ještě důvodů předkládáme my nížepsaní tuto nejponíženější prosbu ve jménu celé osady:

"Račiž slavný c. k. okresní úřade tuto spoustu našeho hřbitova a toto nelidské pochovávání našich zemřelých milostivě uvážiti, a v tom milostivě účinkovati, aby hned po zasetí dražba dle toho plánu, která před 5 lety schválen byl se vykonala a aby ještě letos hřbitov ve Veselíčku docela vystavěn býti mohl."

       Ve Veselíčku dne 29. března 1868.

 Obec Veselíčko                              Obec Branice
                                                   Jan Polodna starost
                                                   Jan Jeřábek radní
                                                   Franc Kalal

Stehlovice                                     Křižanov
… sten představený                        Jozef Wachout
Waclav Maňhal                              Waclaw Wachuta Představený
Tones Gynauš                                          
Matěj Klima                                  Bilina
Josef Brčák radni                           Anton Dvořák
                                                  Wojtěch Dwořák
                                                  Jozef Soldát radní

                                                                    

  Zpět                                                                                     

 

 

 


Oblíbené odkazy