Hasiči v Bilině

             Karel Soldát ve svých poznámkách k historii Biliny napsal, že Sbor dobrovolných hasičů je v Bilině od roku 1924. Nic víc o této události nenapsal. Žádné zápisy, ani nic jiného se o začátcích hasičů v Bilině nedochovalo a tak nezbývá, než se podívat do zápisů ze zasedání obecního výboru (zastupitelstva) v Bilině a tam se nechají některé zprávy o hasičích najít.
            Překvapivá je hned první zpráva. O hasičském sboru se jednalo na zasedání obecního výboru v Bilině už v roce 1922: Protokol sepsaný u obecního úřadu dne 7/5 1922. Za přítomnosti 7 členů obecního výboru. Předmět jednání: Zbudovat Hasičský sbor dobrovolných hasičů pro obec Bilina. Bylo přihlášeno 12 členů ke sboru.
           Další zmínka dne 19. prosince 1922:
Koně pro stříkačku usneseno pojistit, až bude stříkačka v obci a bude se o pojištění žádat.
            Pak se rok a půl nic nedělo, než 8. července 1924 se objevuje další poznámka: Co se týče stříkačky, má starosta (starosta obce Šanda) požádat dopisem župu milevskou, aby nás informovala, jak si máme v záležitosti té počínat.
          Dne 22. prosince 1924: Žádost o vydlužení 13.400 Kč. Usneseno: Starosta obce spolu se starostou Sboru dobrovolných hasičů má se informovat  v ústavech spořitelních kde by byly lepší podmínky pro sbor a to v Milevsku a Veselíčku.
            Dne 4. ledna 1925: Zápůjčka 13.400 Kč na stříkačku pro místní obec. Usneseno všemi hlasy, aby se ujednaná zápůjčka vypůjčila ze spořitelny  Reifeisenky ve Veselíčku, která podle informace na 5½% bude půjčená. Uvedená výpůjčka bude upsána na Sbor dobrovolných hasičů v Bilině, za kterou ručiti bude obecní zastupitelstvo, v pádu nového zvoleného zastupitelstva bude nuceno vzít dluhopis opět na sebe.
            Dne 21. března 1925: Hasičská kolna. Plánek má vyřídit a předběžný rozpočet p. Stupka. Co se týká krovů, má se požádati místní páni rolníci, kteří mají les, aby dali podle možnosti každý nějaký kus, aby práce ta vyšla co možná nejlevněji, poněvadž na dnešní poměry není možné velké výlohy dělati, které by museli opět poplatníci zaplatit.
            Dne 6. dubna 1925: Usneseno, aby se hasičská kolna postavila těsně k domu p. Ciglera, tím se ušetří zeď, která by měla jít kolem štítu, a zároveň se ušetří stavební materiál. Co se týče placení, jest usneseno podle rozpočtu stavitele p. Stupky, aby si obec vypůjčila peníze a na příští rok je přirážkou hradila. Na závěr zasedání si to zastupitelé rozmysleli a místo pro kolnu změnili: Po přečtení protokolu ze dne 6/4 usneseno: bod 3. stavba hasičské kolny na místě u p. Ciglera se ruší a navrhuje se postaviti kolnu na obci ve středu.
            Dne 25. června 1925: Stavba hasičského skladiště: Jelikož byly již tři schůze , a sice 6/4, 4/5, a 24/5 a doposud nesvorností některých členů obec zastupitelstva nedosaženo žádné dohody. Přítel František Trojášek, který vzal stříkačku do úschovy podal písemnou výpověď, do 15/7. Usneseno všemi přísedícími, aby se započalo se stavbou 29/6 t. r. Stříkačka byla zakoupena koncem minulého roku 1924 na nátlak okr. spr. komise a okr. polit. správy, takže spojené výlohy s tím nebylo nám možno vložiti do rozpočtu na běžný rok 1925. Po vystavění kolny a zakoupení hasičské výzbroje bude zbytkové vydání vloženo do rozpočtu  na rok 1926 a schodek hrazen obecní přirážkou.
            Práce povoznické, nádenické budou se platiti až budou peníze, to samé jest se dřevem, které dodají místní páni rolníci. Zednické práce, tesařské práce nutno zaplatit hned. Kdo bude pracovat, tomu se přirážka odečte, kdo pracovat nebude, zaplatí přirážku celou, jak usnesena. Když by ale byl takový přebytek z obecní cihelny, že by se mohly výlohy týkající se sboru hasičů zaplatiti, bude se schodek krýt obecní cihelnou. Na vedení hasičské kolny týkající se stavby, jsou zplnomocněni p. Jan Bartůněk rolník z č. p. 11 a František Trojášek, domkář č. p. 24.
            Co se týče platu, odměna za práce, navrženo na koně 90 Kč, voly 80 Kč, krávy 50 Kč, práce nádenické 2 Kč za hodinu.
            Podepsáni: Šanda starosta, František Trojášek, Anton Volf, Jan Růžička, Jan Bartůněk, Josef Kolář.

            O funkcionářském obsazení Sboru dobrovolných hasičů v Bilině máme jen kusou informaci ze dne 14. 7. 1939, kdy Jaroslav Rataj oznamoval Okresnímu úřadu následující funkcionáře sboru: Starosta – Fr. Bartůněk, velitel - Ant. Rottemberg, jednatel – Jar. Rataj, pokladník - Jos. Hrůza, vzdělavatel Vl. Beránek, zbrojmistr – Ant. Rottemberg.

            Jaký tedy udělat závěr. Je zřejmé, že o založení Sboru dobrovolných hasičů se v Bilině jednalo už  v roce 1922. Okresní hasičská jednota č. 55 Milevsko vedla seznamy všech hasičů podle jednotlivých sborů až do roku 1923 a Biliňáci v seznamech za rok 1923 nejsou. Ze zápisů obecního zastupitelstva v Bilině víme, že hasičská stříkačka byla v Bilině v roce 1924 a v roce 1925 byla postavena hasičská kolna. V protokolech z jednání obecního zastupitelstva se také poprvé v prosinci 1924 objevuje informace o starostovi Sboru dobrovolných hasičů. Věřme tedy panu Karlu Soldátovi, že ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů byla v Bilině v roce 1924. S ohledem na to, že  napsal tuto informaci v roce 1934, tak si to mohl ještě dobře pamatovat.   

            V roce 1960 Obec Bilina zanikla spojením s Veselíčkem. Jestli se tentýž rok spojili i hasiči s veselskými, nebo to chvíli trvalo, zatím nevíme. 

Bilinští hasiči někdy okolo roku 1960: 
Vlna František, Hrůza Josef, Růžička Václav, Chajdrna František, Cigler Josef, Bartůněk František, Rataj Jaroslav, Tesař František

ZPĚT!


Oblíbené odkazy