Josefský katastr z roku 1785

Berně (daně) se od roku 1756 vybíraly podle tzv. katastru Tereziánského. Ten spočíval na katastru dvojím; rustikálním (pro pozemky selské) a na katastru zvaném exequatorium dominicale (pro pozemky panské). Podle tohoto systému byla stanovena daň z výnosu požitků selských 42,1 %, z výnosu požitků panských pouze 29 % a z domů panských jen 25 %. Toto nespravedlivé rozdělení přimělo císaře Josefa II. k opětné reformě, a patentem ze dne 20. dubna 1775 byla stanovena hlavní zásada nového upravení daně pozemkové, totiž, že co do výšky její nemá být rozdíl mezi pozemky selskými a panskými. Zároveň proběhlo nové měření obcemi, při čemž pozemky byly poprvé označovány topografickými čísly, pak se hodnotil výnos pozemku na základě vlastního přiznání. Seznamy jsou známé pod názvem Josefský katastr. Daň podle toho systému obnášela ze 100 zlatých hrubého výnosu při polích a vinicích 10 zl. 37,5 kr., při lukách a zahradách 17 zl. 55 kr., při pastvinách a lesích 21 zl. 15 kr., a sice byla vyměřena daň každému jednotlivému majiteli pozemků zvlášť. Zároveň však bylo ustanoveno, že každému musí zbýti z hrubého výnosu 100 zl. nejméně 70 zl. pro živobytí a pro zapravování nákladu na pozemek a jiné výlohy.

Kniha fassi Josefského katastru statku Veselíčko z roku 1785 je uložena v Národním archivu v Praze, opis z roku 1826 je uložen v archivu v Třeboni. Kniha obsahuje úplný soupis všech domů a pozemků: zahrady, pole, louky, lesy s rozměry a u každého pozemku je stanovena výnosnost pro účely daně. Po hladomoru v letech 1770-1771 se sice začaly v Čechách pěstovat brambory, ale výnosnost pozemků je v Josefském katastru hodnocena obilninami.

V obci Veselíčko je zapsáno celkem:

pole
- 284 jiter 117 sáhů;
výnosnost pšenice 330 měřic, žito 2574 měřic, ječmen 431 měřic, oves 2710 měřic

louky
- 74 jitra 224 sáhy;
výnosnost seno 372 centýře, otava 141 centýře

lesy - 80 jiter, 812 sáhy;
výnosnost dřevo tvrdé 0, měkké 84 sáhy

V prvním položení, vnitřní plac obce Veselíčské, jsou zapsány následující domy:
1          panský zámek
2          panského mistra dům – Wenzl Prochaska
3          panský sládek – Jirzik Hysek
4          Waclav Czerny
5          Tomas Planizky mlynář
6          Matej Prochaska
7          panská hospoda
8          Anton Jarouschek
9          Wenzl Jarouschek
10        Anna Scherhannta
11        Waczlav Jarosch
12        Waczlav Scherhant
13        Wenzl Stejskal
14        panského zahradníka dům
15        Franz Jarouschek
16        Franz Hysek
22        Jiřík Dub
23        Ignatz Czejka
24        Jozef Czejka
25        Mates Lanka
I., II., III.,IIII. – panská židovina (domy obývané židy měly označení římskými číslicemi)
V tomto položení jsou vedle zahrad zapsána i panská sádka u pivovaru a panská sádka u flusárny (draslovny)

Ve třetím položení u lesa je zapsán dům pohodného
21        Jiřík Krasl – jeho zakoupená chalupa

Domy číslo 18 až 20 jsou zapsány v pátém položení u Prachovského rybníka:
18        Wenzl Prochaska mlynář,
18        Josef Schwejda (na jiných dokladech je zapsán na č. 17)
19        Jan Kubáček
20        Bartoloměj Soutschek

V obci Bilina je zapsáno celkem:

pole - 233 jiter 622 sáhů;
výnosnost pšenice 151 měřic, žito 1905 měřic, ječmen 516 měřic, oves 1726 měřic

louky - 111 jitra 1546 sáhy;
výnosnost seno 327 centýře, otava 86 centýře

Zapsány jsou následující domy:
1          Anton Prochaska
2          Wenzl Prochaska
3          Jirik Hysek
4          Ondřej Blažek
5          Wenzl Turek
6          Jan Tesarz
7          Mates Turek
8          Pavel Turek
9          Franz Czerny
10        Jan Jarauschek
11        Martin Kubesch
12        Jan Zelenka
13        Cyryl Stejskal

V obci Kžižanov je zapsáno celkem:

pole - 354 jiter 194 sáhů;
výnosnost pšenice 254 měřic, žito 2966 měřic, ječmen 878 měřic, oves 2609 měřic

louky
- 120 jitra 143 sáhy;
výnosnost seno 412 centýře, otava 110 centýře

První položení
1          obecní pastouška
2          Jan Michal
3          Jan Hýsek
4          Jan Vachout
5          Martin Černý
6          Jan Černý
8          Jakob Záveský
9          Jakob Kotzab
13        Anton Šerhant
14        Panská hospoda
14        Vojtěch Vachuta
15        Jan Bílek
16        Franz Černý
17        vdova Turkova
18        Josef Vachout
20        vdova Kofrova
21        Martin Kutiš

V obci Zběšičky je zapsáno celkem:                            z toho panství

pole                            284 jiter 117 sáhů                      101 jiter 504 sáhů
výnosnost polí
pšenice                         330 měřic,                                  174 měřic
žito                             2574 měřic,                                  784 měřic
ječmen                         431 měřic,                                  226 měřic
oves                           2710 měřic                                   758 měřic

louky                           74 jitra 224 sáhy                         30 jiter 636 sáhů
výnosnost luk
seno                            372 centýře,                               177 centýře
otava                           141 centýře                                86 centýře

1          Jan Pivec svobodník
2          Josef Novák
3          Václav Luznický
4          panský ovčín
5          Tomáš Hudec
6          panský dvůr
7          Antonín Jaroušek
8          Jan Wistian
9          Václav Dub
10        Bartoloměj Kolář
11        Václav Kypta
13        Tomáš Kolář
14        panská hospoda
15        Jan Dub
16        Jan Hýsek
16        Jan Synek svobodník
19        Josef Záweský
N I.       společný židovi najatá
N II.      16 Jan Synek, 1 Jan Pivec, dům společný židovi najatý
N III.     panská chalupa, židovi pronajatá
N IV.     Jakob Fantl, židova chalupa
17        Martin Černý - dům je mimo ves

(1 jitro = 5756 metru čtverečního;  1 jitro = 1600 sáhů; 1 měřice = 61,49 litru; 1 centýř = 56 kg)ZPĚT


Oblíbené odkazy