MNV v Bilině v letech 1945 a 1946.

1945
          Dne 13. května 1945 byl v Bilině sestaven Místní národní výbor:
Pletka František, nar. 19. 8. 1888, Bilina č. p. 17, předseda,
Dvořák Josef, nar. 30. 4. 1915 (?), Bilina č. p. 5, místopředseda,
Dvořák Stanislav, nar. 30. 4. 1915 (?), Bilina č. p. 9, člen,
Rottenberg Antonín, nar. 2. 12. 1904, Bilina č. p. 1, člen,
Jeřábek Václav, nar. 28. 9. 1919, Bilina č. p. 25, člen,
Šanda Václav, nar. 14. 10. 1908, Bilina č. p. 13, člen.

 

1946
            Volby do ústavodárného Národního shromáždění se uskutečnily 26. května 1946. Vládním nařízením 120/1946, § 1 byla nařízena obnova národních výborů podle výsledků těchto voleb: Složení  zemských,  okresních  a  místních  národních  výborů  (ústředního národního  výboru hlavního města Prahy) a jejich složek se přizpůsobí výsledku voleb  do  ústavodárného  Národního shromáždění, konaných dne 26. května 1946, tak,  že  se  národní výbory obnoví podle poměru hlasů, odevzdaných politickým stranám  při  těchto volbách v obvodu působnosti dotyčného národního výboru. K tomuto  účelu  se  platné  hlasy  odevzdané  politickým  stranám ve volbách do ústavodárného  Národního  shromáždění  považují  za  hlasy  odevzdané listinám kandidátů, které tyto strany předloží podle tohoto nařízení. V Bilině z odevzdaných 88 volebních lístků připadlo na:

a)     Komunistickou stranu Československa                   29 hlasů
b)     Československou stranu lidovou                            36 hlasů
c)      Československou sociální demokracii                      5 hlasů
d)     Československou stranu nár. socialistickou            18 hlasů

            Na základě výsledků těchto voleb byly přiděleny stranám mandáty do Místního národního výboru v Bilině. Komunistům 3, lidovcům 4 a národním socialistům 2.

             O ustavující schůzi MNV v Bilině byla vydána následující vyhláška:

Vyhláška
o výsledku volby předsedy, náměstků, členů rady a komisí Místního národního výboru v Bilině.

Podle § 18 směrnice ministra vnitra ze dne 13. června 1946 v ustavení obnovených národních výborů a volbě jejich složek, vyhlašuji, že v ustavující schůzi Místního národního výboru v Bilině konané dne 4. července 1946, byli zvoleni:
a)     za předsedu: Josef Kolář, rolník, Bilina č. p. 3, za stranu Národně socialistickou,
b)     za prvého náměstka: Stanislav Dvořák, rolník, Bilina č. p. 9, za stranu lidovou,
c)      za druhého náměstka: František Chajdrna,  rolník, Bilina č. p. 20, za stranu komunistickou,
d)     za členy rady: 
Za Komunistickou stranu Československa: Antonín Fuka, Bilina č. p. 21, Václav Růžička, Bilina č. p. 19,
Za stranu československou lidovou: Josef Kabeláč, Bilina č. p. 16, František Bartůněk, Bilina č. p. 11, Jaroslav Rataj, Bilina č. p. 8
Za českosl. stranu národně socialistickou: Josef Cigler, Bilina č. p. 27

ZPĚT!


Oblíbené odkazy