Veselíčko a Bilina v roce 1948

            Výpisy z několika dokumentů uložených v archivu v Písku ve fondu ONV Milevsko. Z těchto dokumentů se dovídáme, že hned po válce se podařilo v naší obci rozšířit hřbitov a v Bilině konečně zavést elektřinu. Můžeme také nahlédnou do demokratických postupů státní správy po vítězném „ÚNORU“. Výsledky voleb 30. května 1948 nemusíme ani komentovat.

Veselíčko

         Dne 2. 3. 1948 žádá MNV Veselíčko o půjčku 40 000 Kč na rozšíření hřbitova, které je již realizované. MNV v Bilině má v rozpočtu 20 000 Kč na stejnou akci.

         Dne 15. března 1948 hlásil referent ONV na Ministerstvo vnitra, že v obci Veselíčko byli z MNV odvoláni: Václav Kučera, nar. 4. 5. 1923, Tomáš Ševčík, nar. 27. 8. 1881, Štěpán Plánička, nar. 5. 12. 1906, Karel Skalička, nar. 15. 5. 1903. Všichni odvolaní dostali od předsedy ONV Františka Kutiše dopis ze dne 8. března 1948, ve kterém jim bylo oznámeno odvolání z funkce člena Místního národního výboru ve Veselíčku a sděleno, že důvodem tohoto opatření je: "…Váš nepřátelský postoj k lidově demokratickému režimu".

Opis dopisu:
                                                                                   8. března 1948

            K návrhu místního akčního výboru Národní fronty ve Veselíčku ze dne 2. března 1948 odvolává Vás okresní národní výbor v Milevsku podle ustanovení §§ 2 a 3 vyhlášky ministra vnitra o přechodné úpravě odvolávání členů národních výborů ze dne 25. února 1948 (Úřední list I., částka 36 ze dne 26. února 1948) z funkce člena místního národního výboru ve Veselíčku.

            Tím zanikají též Vaše funkce ve složkách tohoto národního výboru.

            Důvodem tohoto opatření je Váš nepřátelský postoj k lidově demokratickému režimu.

            Z tohoto výměru lze se odvolati do 15 dnů po jeho doručení k zemskému národnímu výboru v Praze, podáním učiněným u okresního národního výboru v Milevsku.

            Případně podanému odvolání odnímá okresní národní výbor v Milevsku podle ustanovení § 77, odst. 2 vlád. nařízení ze dne 13. ledna 1928 č. 8 Sb. odkladný účinek, ježto okamžitý výkon rozhodnutí je odůvodněn naléhavým zájmem veřejným. Z rozhodnutí, jímž se vylučuje odkladný účinek, příp. odvolání, není podle ustanovení § 77, odst. 4 cit. vlád. nař. odvolání přípustno.

            Předseda:  Fr. Kutiš v. r.


Volby do Národního shromáždění 30.5.1948.

Počet oprávněných voličů 202, voleb se účastnilo 197+3 na volební průkazy. Platných hlasů odevzdáno 199 (1 neplatný), z toho 195 pro kandidáty národní fronty a 4 volební lístky prázdné.

 

Bilina


Dne 2. února 1948 uvolnil Zemský národní výbor Místnímu národnímu výboru v Bilině vázaný vklad 102.500 Kč u Kampeličky ve Veselíčku  s tím, že peníze budou použity: "…jen k zaplacení výdajů uvedených v mimořádném rozpočtu na rok 1946 na elektrifikaci."

Zemský národní výbor povolil dne 25. srpna 1948  MNV v Bilině půjčku ve výši 125.000 kč od Kampeličky na úhradu nákladů na elektrifikaci obce. O povolení půjčky žádala obec již 16. srpna 1947 s tím, že investice je již provedena.

 

Volby 30. 5. 1948 do Národního shromáždění.

Z 90ti oprávněných voličů přišlo k volbám 86 + 2 s volebními průkazy. Kandidáty národní fronty volilo 86 voličů, 2 odevzdali prázdný lístek.

ZPĚT!


Oblíbené odkazy