Výročí v obci Veselíčko v roce 2014

1804 – zámecká kaple uznána za veřejnou

            Koncem 18. století nechal Josef Bretfeld přestavět a dostavět zámek. Dosavadní kaple sv. Anny byla zrušena a nová zámecká kaple byla postavena v místě průchodu z nádvoří do parku. Součástí byla i hrobka rodiny Bretfeldů. Kaple byla vysvěcena v roce 1798 a postupně se zde začaly konat i bohoslužby pro veřejnost. V roce 1804 byla kaple uznána za veřejnou a byly zde zavedeny křty a svatby. Od tohoto roku máme ve Veselíčku vedené matriky pokřtěných a oddaných. K Veselíčku byly již tehdy přifařeny okolní obce. První pokřtěnou byla dne 8. dubna 1804 Marie, dcera Františka Fuky, sedláka z Branic a jeho ženy Anny rozené Kálalové. Prvními oddanými byli dne 13. května 1804 Matěj Bezkočka (23 let) a Anna Chárová (17 let) z Veselíčka.

1854 – 9. až 11. září – konsekrace kostela sv. Anny

            V roce 1848 byly položeny základy kostela, v srpnu 1850 byla dokončena klenba a o měsíc později i věž. V říjnu 1850 byl slavnostně posvěcen věžní kříž a umístněn na věž. Do kopule byl uložen pamětní list. Dne 19. 10. 1851 byl kostel provizorně vysvěcen a od té doby se zde konaly všechny církevní obřady.
            Slavnostní konsekrace kostela sv. Anny proběhla ve dnech 9.-11. září 1854 P. Valerianem Jirsíkem, českobudějovickým biskupem za účasti hojného počtu světských a církevních představitelů a velkého počtu věřících. (Z publikace „Ke 150. výročí posvěcení kostela sv. Anny“)

1894 – nová budova školy

            Škola je ve Veselíčku od roku 1792. Učit se začalo v jedné místnosti na zámku, později měla škola svoji budovu v č. p. 5 a ještě později, když přibylo dětí, tak se učilo od roku 1874 i v č. p. 41 a od roku 1884 byla jedna třída v č. p. 9.
            Dne 30. listopadu 1892 rozhodla místní školní rada o stavbě nové školy. V červnu 1893 převzal stavitel František Ješ staveniště a dne 19. října 1894 byla provedena kolaudace této budovy.
            „Jednomyslně bylo uznáno, že stavba provedena solidně, že jednotlivé práce plně vyhovují a schváleno, že v této nové školní budově může se ihned začíti vyučovati.
            V sobotu, den po kolaudaci dne 20. října 1894 převedeny přítomné školní dítky ze starých tříd do nové budovy školní a začalo vyučování. V neděli dne 4. listopadu 1894 dálo se slavnostní svěcení nové školy. V předvečer dne toho bylo stříleno z hmoždířů a hudba procházela Veselíčkem. Časně zrána střelba a budíček probouzely obyvatele, zvěstujíce den slavný. O desáté hodině seřazena mládež u staré školy č. 5 a za zvuků hudby a střelby šla do kostela, za mládeží kráčeli zvaní hosté, byliť svou přítomností poctili. c. kr. okr. hejtman A. Mařánek, c. kr. okr. školní inspektor A. Sochor, pan prof. Ad. Heyduk,… “(Opis ze školní kroniky.)

1894 – Čtenářsko-ochotnická jednota "Heyduk" ve Veselíčku.

            V lednu 1894 se obrátili na „Slavné okresní hejtmanství v Milevsku“ Augustin Hoření, starosta obce, František Kolář, radní a hostinský, a František Vyskočil, radní a mlynář, s následující žádostí:
            "Podepsaní mají v úmyslu založiti v obci Veselíčko spolek, jehož účelem by bylo podporovati mravně i hmotně všeobecné účele dobročinné a vzdělávací a podávati členům ušlechtilou zábavu a poučení…."
            Tak se začala psát historie tohoto spolku, který po dobu více jak šedesáti let, s výjimkou časů válečných, pečoval o zábavu, ale především o vzdělávání obyvatel Veselíčka a okolních obcí. A nešlo jen o půjčování knih nebo o divadelní ochotnická  představení. Spolek pořádal slavnosti k různým příležitostem, taneční zábavy, výlety do okolí, průvody do Hajku s pálením ohně na počest M. J. Husa aj. Všechny tyto podniky byly doprovázeny vzdělávacími přednáškami, hudební produkcí nebo kulturními představeními.

1924 – založení Sboru dobrovolných hasičů v Bilině

            Menší, ale starší část naší obce má také svoji historii a tak si připomeňme, že si občané Biliny založili v roce 1924 svůj Sbor dobrovolných hasičů. Sbor byl po roce 1960 spojen s veselským a tak i naši hasiči mohou letos slavit, mají další kulaté výročí.

1934 – silnice

            V tomto roce byla narovnána silnice procházející Veselíčkem od Bernartic na Milevsko. Narovnání padly za oběť domy č.24 Čeněk Štědronský a č.51 Josef Jírovec.

1984 – prodejna

            V akci Z byla v tomto roce postavena prodejna, která byla předána Jednotě.

 

 

            A připravme se:

 

Dne 6. ledna 1215 věnoval král Přemysl Otakar I.
Bilinu

milevskému klášteru. Budeme slavit 800 let.

 

9. ledna 2014,

P. Fořt

ZPĚT!


Oblíbené odkazy